DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkola Samorządowego Nr 69 w Białymstoku www.przedszkole69.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.04.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu

- brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

- na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niedosłyszących i głuchych,

- niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

Powody wyłączenia:

- strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 69 w Białymstoku Elżbieta Kostecka, adres poczty elektronicznej ps69@um.bialystok.pl Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 85 675 23 88.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku ul. Karpowicza 1, 15-130 Białystok

Do budynku przedszkola prowadzi jedno główne wejście. Wejście jest parterowe bez schodów i bezprogowe, dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym do przejazdu wózka inwalidzkiego. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych. Aby wejść na teren przedszkola trzeba zadzwonić dzwonkiem lub posiadać kod dostępu. Nad wejściami brak głośników naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko hol i korytarz na parterze. Budynek jest dwukondygnacyjny, na które prowadzą strome schody. W budynku nie ma windy.

W przedszkolu brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych oraz brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na teren przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W przedszkolu nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak pracownika z kwalifikacjami.

 

DOSTĘPNOŚĆ MOBILNA

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.

 

 Załączniki: