Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego nr69 w Białymstoku

 

Przedszkole Samorządowe nr 69 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr69 w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego
 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Kostecka.
 • E-mail: ps69@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 675 23 88

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Samorządowe Nr 69 w Białymstoku
 • Adres: ul. Karpowicza 1, 15-130 Białystok
 • E-mail: ps69@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 675 23 88

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku przedszkola prowadzi jedno główne wejście. Wejście jest parterowe bez schodów i bezprogowe, dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym do przejazdu wózka inwalidzkiego. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych. Aby wejść na teren przedszkola trzeba zadzwonić dzwonkiem lub posiadać kod dostępu. Nad wejściami brak głośników naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko hol i korytarz na parterze. Budynek jest dwukondygnacyjny, na które prowadzą strome schody. W budynku nie ma windy.

W przedszkolu brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych oraz brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na teren przedszkola można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na podstawie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenia o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych i wyposażenie psa w odpowiednią uprząż.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

 

Informacje dodatkowe

Inne informacje i oświadczenia

W przedszkolu nie ma możliwości korzystania z usług tłumacza migowego, brak pracownika z kwalifikacjami.